Kontakt

info@flamdorf.com

Clarastrasse 13

4058 Basel, Schweiz

Äffnungszitta

Mantig - sàmschtig

WELLKOMMA EM FLAMDORF 🍂

D’bäschti Pizza waltwitt kumma net wuhar Seh danka !
Em Elsass gébt’s a àlt’s Dorf gnännt "FLAMDORF".
D’Iwohner verbrücha nur d’bäschti d’Züatàta um der echta elsässischa Bodagschmàck behàuipta wànn se ehri Flàmmaküecha bàcha. Mer, en unsra Kuchi, met frescha regio Produkta un um d’Tràditziona güet z’hàlta, esch unsri Spézialität d’Flàmmaküecha, kurz g’nännt « Flamm », a fina un lichtaTaïgboda g’däckt met g’schwazierta Garnitür, uff Wunsch végetarisch un végan 🌱

S’RESTAURANT

Ändäck d’Werza vo unsra Därfla un Schtädla met dem echta Bodagschmàck bim versüacha vo da lokàl Schpéziälllität, s’Richtum vom Elsàss.

FRESCHA REGIO PRODUKTA

Ain’s vo da wechtigsta Kuchischàff-Schlàgwort : freschi Produkta und 100% Hàndgmàchti Kuchi. Alli Laawersmettel sen vom Kuchichàff sorgfàltig fer ehri Qualität üssgwählt.

GSCHMÀCKVOLL & GSÄLLIG

Mehr als a Dutzent hüssgmàchti Flàmmaküecha, knuschprig un gniasbàr sent zum vertaïla met da Frenda un d’Fàmélia. Mer vorschlàga oï a groos Üsswàhl vo richliga Vorschpiesa un Dessär.

FINSCHMÄCKER-MENÜ

Originàl un hüssgmàchti Menüs ob tràditzionàll oder végétarich, végan un laktosfräi. Flamdorf het ser d’Üffgàb gah, alla Gàschta z’freedaschtälla.

DESSÄR & « SCHPEZIÄLL-FLAMM »


Zittawis, vorschlàga mer schpéziälli Vorpiesa, Dessär un Flàmmaküecha, un nababi oï, vollzahligi elsassischi Schpéziällitäta, z’gniasa met Frenda.

ÄPFELSTRUDEL 🥧

Jeder Tààg, jeda morga send richliga Äpfelstrudel fresch bàcha, 100% hàndgmacht.

10.-

CALVADOS

Apfel-Zimt-Crème, Rohrzucker, Calvado

12.-

CANADIAN

Freschi süß Rühmsosa, Bérra, Pekannüsse, Ahronsirup

12.-

UNSRI FLÀMMAKÜECHA

D’Hüss Spéziällität, üs em Elsàss, d’Flàmmaküecha, kurz g’nännt « Flamm », esch a fina un lichtaTaïgboda g’däckt met g’schwazierta Garnitür. Bi uns em « FLAMDORF » esch alles hüssgmacht, àllahand Taig, Sosa, d’freschi Rühmsosa un d’Dessär.